Sağlık Tube
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Hamile Yogası Ve Nefes Teknikleri

Nefes almak yaşamaktır, nefesiniz üzerinde geliştireceğiniz farkındalık; zihnin ön yargılarından kurtulup yaşamla, evrensel enerjiyle bütünleşmenizi, içinizde büyüyen ışığın, sevginin, yaşamın ve bebeğinizin güneşi olmanızı ve tüm evrene parlak ışığınızın yansımasını sağlayacaktır.

Ken­di­ni­ze ve be­be­ği­ni­ze ve­re­ce­ği­niz en de­ğer­li he­di­ye iyi ne­fes al­ma­yı öğ­ren­mek­tir. Ne­fes al­mak ya­şa­mın ilk ha­re­ke­ti­dir.

Tüm din­ler­de ne­fes­le il­gi­li ri­tü­el­ler mev­cut­tur. Ne­fes al­ma­nın sağ­lık, bi­linç, iç hu­zur, genç kal­mak üze­rin­de­ki öne­mi bi­lim­sel ola­rak ka­nıt­lan­mış­tır.

Ha­mi­le­lik sü­re­cin­de ya­şa­nan fi­zik­sel, me­ta­bo­lik ve psi­ko­lo­jik de­ği­şim­le­re uyum sağ­la­mak için, ya­pa­bi­le­ce­ği­niz en ya­rar­lı ça­lış­ma­lar, ne­fes eg­zer­siz­le­ri­dir. 32. haftaya kadar bebeğiniz ile birlikte büyüyen rahminiz tam diyaframın altına gelir. Diyaframın itilmesi, tıkanmışlığa neden olur ve nefes almanızı zorlaştırır. Beraberinde, midenizin de yukarıya itilmesi, mide sıvısının yemek borusuna doğru hareket etmesine ve bu haftalarda mide yanması ve bulantı şikayetlerinizin artmasına yol açar. Çevrenizdekiler, size her zaman “bebeğin saçları çıkıyor” yorumunda bulunurlar. Oysa ki, rahminizin içinde amniyotik kesede olan bebeğinizin saçlarının midenize kadar gelebilmesi olanaksızdır!

Nefes egzersizleri sayesinde, mide yanması şikayetleri azalır, hazım kolaylaşır ve ka­rın içi or­gan­la­rı uya­rı­lır, bağırsağın pe­ris­tal­tik ha­re­ket­le­ri hız­la­nır, ka­bız­lık ve gaz şi­kâ­yet­le­ri aza­lır. Ay­nı za­man­da kan do­la­şım sir­kü­las­yo­nu dü­ze­ne gi­rer, ak­ci­ğer ka­pa­si­te­si ge­niş­ler, be­be­ği­ni­ze gi­den ok­si­jen mik­ta­rı ar­tar. Hamilelerde sık­lık­la gö­rü­len ne­fes al­ma zor­luk­la­rı, güç­le­nen di­yaf­ram ka­sıy­la önem­li öl­çü­de aza­la­cak­tır.

Ne­fes ça­lış­ma­la­rı­na dü­zen­li ola­rak de­vam et­ti­ği­niz­de, do­ğal ne­fes ri­tim­le­ri de iyi ve ru­tin ha­le ge­lir.

Ne­fes eg­zer­siz­le­ri­ni de­ne­di­ği­niz ilk gün­ler ha­fif baş dön­me­si, sı­cak­lık his­si, kalp atış­la­rı­nız­da hız­lan­ma his­se­der­si­niz, o za­man nor­mal ne­fes rit­mi­ne dö­nün, bir sü­re son­ra tek­rar de­ne­yin. Her gün dü­zen­li ça­lış­tı­ğı­nız­da bu şi­kâ­yet­ler aza­lıp, bi­te­cek­tir.

Özel Video
Hamile Yogası Ve Nefes Teknikleri

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Ekleme Tarihi by Admin - Kategori: Gebelik Hamilelik
518 İzlenme

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS